Beleidsplan

Stichting keep Anita Walking

De doelstelling van de stichting is zich in te zetten om de Hematopoïetische  Stamcel Transplantatie(HSCT) in Nederland erkend te krijgen, zodat deze wordt opgenomen in de ziektekostenverzekering.

Door middel van Crowdfunding, donaties en acties zal de stichting proberen zoveel mogelijk geld en middelen in te zamelen om MS-patiënten te ondersteunen voor een HSCT behandeling in het buitenland en eventuele andere middelen ter verlichting van hun ziekte.

Steeds meer MS-patiënten vinden de weg naar het buitenland om een HSCT behandeling te ondergaan. Dit is het gevolg van de vele positieve reacties van mensen die deze behandeling reeds hebben laten uitvoeren. Het biedt de MS-patiënten weer een perspectief voor de toekomst.

Gegevens Stichting Keep Anita Walking

Potbeker 59

5384 DN Heesch

www.keepanitawalking.nl

info@keepanitawalking.nl

KvK; 67318991

RSIN; 856929487

Visie en doelstelling

De visie van stichting Keep Anita Walking is een MS vrije wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan als iedere progressieve MS Patiënt in aanmerking kan komen voor een stamceltransplantatie genoemd HSCT.

Wij strijden ervoor om deze behandeling in Nederland volledig wordt vergoed en deze behandeling in Nederland wordt erkend als standaardbehandeling voor MS Patiënten.

Omdat dit nu nog niet het geval is willen we alle MS patiënten ondersteunen door middel van crowdfunding, donaties en acties  de HSCT behandeling te ondergaan in het buitenland.

Doelstellingen 2017

Naamsbekendheid creëren

Website laten fungeren als HSCT platform om patiënten te informeren

Platform welke gebruikt kan worden om crowdfunding acties op te zetten voor MS patiënten.

Zoveel mogelijk sponsors en donateurs acquireren.

Afwezigheid winstoogmerk

Met bovenstaande doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten. Alle ontvangen (geld) middelen zullen worden ingezet om het doel van de stichting te dienen. In geval van ontbinding van de stichting zal er volgens artikel 12.3 worden gehandeld en het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

Balans en staat van baten en lasten.

De stichting is opgericht op 18 november2016, daarom zal zoals vastgelegd in artikel 3 van de slotverklaring van de statuten, de eerste verslaglegging plaatsvinden over het verlengde boekjaar 2017.

Het Bestuur 

Voorzitter: MMA van den Berg

Penningmeester: KMJ Janssen

Secretaris: AMJ Smeets

De stichting heeft geen personeel in dienst. Naast het bestuur zijn er ook nog een aantal selecte vrijwilligers bij de organisatie betrokken die meehelpen in het bedenken en organiseren van activiteiten.

Zoals beschreven in artikel 5 van de statuten kan ieder bestuurslid een vergadering bijeenroepen. Bij beslissingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem en is er een meerderheid nodig om een besluit te kunnen nemen. Het bestuur zal in alle gevallen streven naar uniformiteit in haar besluitvorming.

Het aantal bestuursvergaderingen is afhankelijk van het aantal lopende activiteiten, maar het bestuur zal tenminste vier keer per jaar bij elkaar komen. Naast de officiële bestuursvergaderingen zal er op ad-hoc basis contact plaatsvinden om elkaar op de hoogte te houden van de lopende zaken.

Vermogensbeheer en besteding

De stichting is afhankelijk van giften en donaties en opbrengsten uit activiteiten.

De ontvangsten en de uitgaven lopen via de bankrekening van de stichting welke door de penningmeester wordt beheerd. Daarnaast zal ook alles worden vastgelegd in een boekhoudprogramma. Ontvangen rekeningen van eventuele kosten die door de stichting worden gemaakt, worden door twee bestuursleden geautoriseerd.

Aan het eind van het boekjaar wordt door de Penningmeester de jaarafrekening gemaakt en zullen we deze na goedkeuring van de Voorzitter en Secretaris publiceren op de website. Het eerste jaar van publicatie zal het boekjaar 20117 zijn. Het jaar 2016 is in verhouding te verwaarlozen en zullen we meenemen in het jaaroverzicht van 2017.

Statuten

De statuten zijn op 18 november 2016 officieel vastgelegd door Notariskantoor Groeneweg, Notaris Groeneweg te Heesch.

Deze statuten zijn in te zien op de website www.Keepanitawalking.nl